Gesprekstherapie

Gesprekstherapie is een meer gekende vorm van therapie. Doorheen het samen spreken en luisteren binnen een methodisch gehanteerde relatie gaat men op onderzoek en worden dynamieken bewerkt.

Gedragstherapie

Gedragstherapie is een psychologische behandelmethode die er vanuit gaat dat hoe we denken, voelen en handelen grotendeels gebaseerd is op onze leergeschiedenis. Binnen de gedragstherapie wordt 'gedrag' gezien als het totale complex van interacties met de omgeving waarin cognities, emoties en handelingen een rol spelen. Observeerbaar gedrag wordt gebruikt als aanknopingspunt om inwendige processen, zoals denkschema's en emoties, die terug te voeren zijn tot de vroegere ervaringswereld van de cliënt, te beïnvloeden.

Schematherapie bouwt hierop verder en helpt de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit de jeugd op eigen patronen en het dagelijks leven wordt onderzocht.   

Psychoanalyse

Binnen het psychoanalytisch kader worden psychische verschijnselen begrepen als de uitdrukking van de (vroegkinderlijke) levensgeschiedenis waarin zich bepaalde patronen herhalen. Ook wordt psychisch lijden begrepen als een min of meer conflicterend samenspel van innerlijke krachten.

Binnen psychoanalytische therapie wordt geluisterd naar verborgen betekenissen en naar onderliggende patronen die ten grondslag liggen aan gedachten, gevoelens en  gedragingen. Deze hebben zich grotendeels ontwikkeld vanuit onze eerste contacten en relaties met betekenisvolle anderen. Door hierbij stil te staan, alsook door bewustwording van betekenisvolle elementen die de relatie met de therapeut (en met de groepsleden in groepstherapie) kenmerken, kan men tot een doorleefd inzicht komen dat de omgang met de innerlijke wereld en de buitenwereld ingrijpend kan veranderen. 

Systeemtherapie

Volgens de systeemtherapie worden mensen en hun relaties begrepen in hun onderlinge en sociale verbondenheden. Het is een manier van werken en kijken, die een alternatief biedt voor het individualiseren van menselijke moeilijkheden. Er wordt een cruciale betekenis toegekend aan sociale weefsels en complexe beïnvloedingen in het ontstaan, het in stand houden en het veranderen van (tussen)menselijke problemen.
Een leidraad in het werken is het expliciteren, onderzoeken en bijstellen van dominante aannames. Betrokken nieuwsgierigheid en respect voor verschil vertegenwoordigen daarbij belangrijke waarden.

 

 

GesprekstherapieEmmaus
PC Bethanië
elimart